หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ

Smart Electrical Energy Engineering

สมัครเรียน

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะร่วมแสดงความยินดีแด่

Previous
Next

        

เนื่องจากปัจจุบัน ความต้องการใช้พลังงานในภาคอาคาร ภาคโรงงาน ภาคการเกษตร และภาคการ ขนสูงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan: PDP2018) ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานที่เป็นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ให้เพียงพอกับความต้องการใช้งานได้ให้ความสําคัญในด้าน ความมั่นคงทางพลังงาน (Security) การเติบโต ด้านเศรษฐกิจของประเทศ (Economy) และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Ecology)

       คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เล็งเห็นถึงปัญหาของวิกฤติการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้า ทั้งทางด้านเสถียรภาพของระบบผลิต ระบบการจําหน่าย และระบบบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาพลังงาน ให้เป็นหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ สามารถรองรับความต้องการในการรบั มือกับวิกฤตการณ์พลังงานไฟฟ้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้


หลักสูตรวิศวกรรมพลังงงานไฟฟ้าอัจฉริยะ มีความสอดคล้องกับข้อบังคับของสภาวิศวกร ระดับภาคีวิศวกร แขนงไฟฟ้ากําลัง ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพ วิศกรไฟฟ้าของภาครัฐวิสาหกิจ เช่น กฟผ. กฟน. และ กฟภ. องค์กรภาครัฐ รวมถึงองค์กรภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังตรงกับความต้องการ ของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการผู้รับผิดชอบทางด้านพลังงานในโรงงาน (ผชร.) / ผู้รับผิดชอบ ทางด้านพลังงานในอาคาร (ผชอ.) ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ฯลฯ ตามที่กรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กําหนด และผู้ประกอบที่ต้องการวิศวกรที่มีทักษะในการบริหาร จัดการโครงการ เช่น การเขียนแผนธุรกิจเชิงพาณิชย์สําหรับงานวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบ บริหารจัดการพลังงานสําหรับผู้ประกอบ การจัดการความเสี่ยงด้านพลังงาน งานชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

833 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร:02-104-9099 ต่อ 1149