ข้อมูลหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25501871109699_2107_IP
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Smart Electrical Energy Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย      : ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ)
                      : ชื่อย่อ วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ)
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Engineering (Smart Electrical Energy Engineering)
                     : ชื่อย่อ B.Eng. (Smart Electrical Energy Engineering)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

   วิศวกรไฟฟ้า
    วิศวกรพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ
    วิศวกรโรงไฟฟ้าชุมชน
    ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
    ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ
    เจ้าหน้าที่ด้านพลังงานของกระทรวงพลังงาน
    นักวิจัยด้านพลังงานกระทรวงพลังงาน
    นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ
    นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงาน
    นักวิเคราะห์ระบบและตรวจสอบพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
    อาจารย์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
    ผู้ประกอบการอาชีพอิสระด้านพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ

ปรัชญา

“ความเชี่ยวชาญพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ ปฏิบัติตามหลักวิศวกรรม”

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี : 1. คุณสมบัติว่าด้วยการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากําลัง 2. ความสามารถด้านการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน ในการประกอบอาชีพ ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร/โรงงาน) และผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน 3. ความสามารถด้านโรงไฟฟ้าชุมชน พลังงานทดแทนแบบผสมผสาน และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 4. ความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) และเทคโนโลยี อินเตอรฺ์เน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหาร จัดการโครงการ พยากรณ์ความต้องการใช้พลังงาน วางแผนการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า และ บริหารจัดการด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)