สมัครเรียน

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์และส่งถึงหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะโดยตรงได้

digitization, circuit board, hand-6883780.jpg

ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

สำหรับผูัสำเร็จการศึกษาหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์และส่งถึงหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะได้โดยตรง

ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคปกติ

ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคพิเศษ