คณาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ หวังนิพพานโต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน

ว่าที่ รต.ดร.มงคล กลิ่นกระจาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐพงษ์ ขำไชโย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดา พรหมเหมือน

อาจารย์ ดร.ปิยะภัทร พ่วงศรี

อาจารย์ ดร.วีระกุล ประทุมกุล

อาจารย์ ดร.สุชีรา พระมาลา

อาจารย์ ดร.อัศวิน วงศ์วิวัฒน์

อาจารย์ ดร.ขยัน จันทรสถาพร

อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ โนสาน

อาจารย์สิงหา มะโนเครือ

อาจารย์ทนงศักดิ์ บุญญาณ

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์พงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง