อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ดร.สันติ หวังนิพพานโต
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน
ผศ.กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด
ผศ.ดร.ปิยะภัทร พ่วงศรี
อ.ดร.วีระกุล ประทุมกุล